Az iskola története napjainkig

Az Általános Iskola megalakítására 1870-ben került sor. Első kinevezett okleveles tanítója Rajnics János volt. Vele és egy segédtanítóval kezdődött meg a tanítás 1871-ben 2 tanteremben. 1873-tól itt tanított Weiland Aurél is. A Magyar Királyi Ménesbirtok Elemi Népiskolája ekkor két tagozattal működött: mindennapi és az ismétlőiskola tagozatokkal. Az 1884-85-ös tanévtől rendelkezésre álló anyakönyvek szerint az Általános Iskola tanítói voltak: Sulman Ignác, Tóth István kinevezett tanító, valamint Weiland Aurélné segédtanító.
Az iskolaépület egyre bővült, 1938-ban már 5 tanteremben folyt a hatosztályos képzés. Az 1940. évi XX. tv. előírásait követve 8 osztályossá bővült a Népiskola. 1945-ben a Népiskola a Földművelésügyi Tárca kezeléséből átkerült a Vallás- és Közoktatásügyi Tárca kezelésébe. 1946. márciusában Blázsik Ferenc igazgató és dr. Ignáth Mihály, Sydó Etelka (Petrányi Béláné), Hammer Jenő, Sidlovics Márta, Jeziersky Ilona és Fodor Ilona tanítókat állami tanítókká nevezete ki a miniszter. Ebben az évben érkezett a tantestületbe Bartkó György, Bartkó Györgyné. Itt tanított még Füredi Erzsébet és Szalainé Gasparics Ilona is. Az 1950-ben történt államosítás után nagyobb pénzösszegeket kapott az iskola a bővítésre. 1950-ben kibővült a tantestület Kovács József, Kovács Józsefné, Gábor Dezsőné, Olasz Zsigmond, Piszton Margit és Bartók László tanítókkal.

1959-ben kisegítő osztály létesült, s a létszámnövekedés miatt két műszakban folyt a tanítás. 1962-ben Blázsik Ferenc igazgató nyugállományba vonult, a megüresedett posztot Francsics Sándor töltötte be. 1963-ban megindult a napközis foglalkoztatás is. 1964-65-ös tanévtől 1971-ig működött iskolánkban Mezőgazdasági szakközépiskola, ahol 65 tanuló érettségizett le. Az 1964-es nagy átalakítások során az iskola akkori nagytermét tornateremmé alakították át és kialakításra került egy tanműhely is. Az iskola tanulólétszámát nemcsak a nagyközség népességének emelkedése befolyásolta, hanem az úgynevezett iskolakörzetesítés is. Az akkori idők járási tanácsának művelődési osztálya a Bábolnai Általános Iskolát jelölte ki a körzetesítés megoldására.

Először a felső tagozat költözött be Ölbő pusztáról az 1965-66-os tanévben, majd őket követték az alsós gyerekek is 1967-ben. A Tarcs pusztai gyerekek 1969-től kezdtek a Bábolnai Általános Iskolába járni. A körzetesítés végső fázisaként 1974-75-től Vasdinnyéről is a Bábolnai Általános Iskolába jártak a gyerekek tanulmányaik folytatása céljából. 1970. őszén az iskola megalapításának 100. évfordulóján bensőséges ünnepség keretében találkoztak egymással idős volt pedagógusok, iskolaigazgatók régi tanítványaikkal. Az új 200 személyes iskolai konyha 1974-ben épült meg. Ugyanebben az évben Francsics Sándor igazgató úr után Riedl Mátét nevezték ki igazgatónak. Ezen időszakra tehető, hogy a zsúfoltság és a kétműszakos tanításból fakadó hátrányok komoly gondként kezdtek jelentkezni a mindennapi munkavégzés során. Égetően szükségessé vált egy új iskolaépület megépítése, mely megfelel a kor kihívásaiból fakadó követelményeknek. Az építkezés 1979-ben kezdődött meg és 1983. januárjában vehették birtokukba leendő lakói az új iskolaépületet, ettől az évtől kezdve már csak délelőtt folyt tanítás.

    

Riedl Máté betegsége miatt 1985. tavaszától Mátyás Kálmánné vette át az iskola igazgatását. Az 1986-87-es tanévtől a 2001/2002. tanév végéig Bierbauer Imre töltötte be az iskolaigazgatói posztot. Az iskolaépület újabb bővítésére 1998-ban került sor emeletráépítéssel, ettől az évtől kezdve valamennyi tanuló tanítása egy épületben megoldható. A régi iskolaépület nem vesztette el funkcióját, mivel a hagyományostól eltérő osztályok oktatása ebben az épületben zajlik. 2000-ben ebben a régi iskolaépületben egy jól felszerelt tankonyha átadására is sor került. 2002-ben megépült a Bábolna Sportcsarnok, amely egy nyaktag által összeköttetésben van az Általános Iskolával. A testnevelési órák megtartására az új tornacsarnokban kerül sor.

Iskolánkat, 2002. Szeptember 1-től, az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer alapján működtetjük.

Főbb események, évszámok
1870. Megalakítás
1871. A tanítás megkezdése
1940. A Népiskola 8 osztályossá bővül
1959. Két műszakos tanítás
1970. Százéves évforduló
1974. Iskolai konyha átadása
1983. Új iskolaépület átadása
1998. Iskola bővítése emeletráépítéssel
2000. Tankonyha átadása
2002. Bábolna Sportcsarnok átadása
2002. MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer

Az Általános Iskola tevékenysége

A tantárgyak a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeihez igazodnak. A Nemzeti Alaptantervhez való kapcsolódás a célok, tartalom, követelmények és az értékelés tekintetében a központilag előírt tananyag tanítását és az ez alapján elsajátított ismeretek számonkérését jelenti. A tanulók az előbbiekben vázoltaknak megfelelően haladnak tovább tanulmányaik során a sikeres középiskolai felvételi felé. A tanulók számára biztosított a lehetőség a tanév végén - de indokolt esetben tanévközben is - iskolaváltásra. Az elmúlt évtizedek pedagógiai tapasztalatai, a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv által megfogalmazott elvárások alapján az Általános Iskola feladatrendszere a következő:

Kiemelt feladatok:
A 6-16 éves korosztály általános műveltség megalapozása a nevelő-oktató munka kötelező és közös céljainak megvalósítása által. A tanulók számára folyamatosan biztosítani az ismeretanyagot, illetve követelményeket, mely a megfelelő készségek és képességek kialakulásához vezet.

Alapfeladatok:
A tantárgyi képességek megalapozása, fejlesztése (az olvasási, a helyesírási, a számolási és a kommunikációs készségek kialakítása és fejlesztése):

 • értő olvasás, szövegértés magas szintre emelése,
 • logikus gondolkodás megalapozása, kialakítása és fejlesztése,
 • személyiség sokoldalú formálása,
 • korszerű természettudományos műveltség megalapozása,
 • magas fokú esztétikai nevelés megvalósítása (irodalmi, művészeti alko-tások megismertetése, színház és múzeum látogatások, rendhagyó irodalom órák),
 • az optimális testi-lelki nevelés elősegítése, az egészség megőrzése az egészséges életmódra nevelés által,
 • praktikus ismeretek elsajátításának biztosítása a kor kihívásainak meg-felelően: az informatikai, a számítástechnikai, háztartási, mezőgazdasági, technikai alapismeretek közvetítése és az ehhez szükséges gyakorlati készségek kialakítása,
 • idegen nyelv oktatása (angol, német),
 • a nemzeti nyelv értékeinek közvetítése, a nemzeti hovatartozás, az identitás tudat erősítése.
Kiegészítő feladatok:
 • Az egyetemes emberi értékek megismerésének és elfogadásának kialakítása (humanizmus, hazaszeretet, becsület stb.) ünnepélyeken, országjáró és helyi kirándulásokon, a felelősségérzet és a felelősségvállalás erősítése,
 • hagyományok ápolása,
 • a műveltségi kontinuitás biztosítása (vers- és prózamondó versenyeken való részvétel, színház és múzeumlátogatások, stb.),
 • a környezet és a természet szeretetére, védelmére nevelés (kirándulások, túrák, parkosítás, virágosítás, madarak etetése, erdei iskola stb.),
 • rendszeres testmozgás (tömegsport).
Részfeladatok:
 • A tanítási-tanulási folyamat irányítása (motiváció, sikerélmény, visszacsatolás a tanulói teljesítményekről, értékelés, osztályozás), értéket teremtő és termelő hasznos tevékenységek,
 • tehetséggondozás (differenciálás, szakkör, csoportbontás, tanulmányi pályázatokon, versenyeken való részvétel)
 • beilleszkedési, magatartási problémákkal és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való külön foglalkozások (fejlesztő foglalkozások, korrepe-tálás, felzárkóztatás, nevelési tanácsadóval való együttműködés).
Megosztott feladatok:
A nevelési-oktatási munka folyamatosan magas szinten való tartása érdekében az Általános Iskola az alábbi intézményekkel, szervezetekkel létesített munkakapcsolatot, illetve alakított ki együttműködést:
 • Városi Önkormányzat
 • Háziorvosi és fogorvosi Szolgálat
 • Szülői Munkaközösség
 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • Védőnői Szolgálat
 • Városi Óvoda
 • Szabadidőközpont
A kitűzött célok elérése érdekében biztosított:
 • a mindenkori szakmai feltételekben megfogalmazott elvárások teljesüléséhez szükséges környezet,
 • a pedagógusok folyamatos képzése és továbbképzése,
 • a rendelkezésre álló informatikai háttér működtetése, karbantartása és az éves költségvetéstől függő szükség szerinti fejlesztése,
 • a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek kiszolgálása és megfelelő tájékoztatása a jogszabályok és az intézményi szabályzatok adta kereteken belül.


Történelmi fotóalbum:
(Kattintson a képre!)

Régi képek 1904-1999.

Képgaléria

Fenntartói adatok

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 29.
E-mail: tatabanya@kk.gov.hu

Kapcsolat

BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: 2943 Bábolna, Toldi u. 24.
E-mail: babolnaisk@gmail.com
Telefon: +36 34 369220
Fax: +36 34 568154
OM azon.: 031895